מוצרים חדשים נחתו > כנסו כנסו

 

תקנון מועדון לקוחות YOLO

 1. תקנון מועדון החברים של YOLO – YOLO CLUB

   

  1.         מבוא          

  מועדון חברים של רשת YOLO (בבעלות ברייט קונספט בע"מ) הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברי המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות.

   

  2.         הגדרות

  2.1.  "האתר" הנו אתר האינטרנט של הרשת בכתובת: www.yoloshops.co.il

  2.2.  "דמי החבר" הנם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ההרשמה למועדון.

  2.3.  "הטבות" כהגדרתן בסעיף 4  לתקנון.

  2.4.   "חבר מועדון" הנו מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.

  2.5.  "טופס ההרשמה" הנו טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

  2.6.  "המועדון" הנו מועדון החברים של רשת YOLO או בשמו השיווקי YOLO CLUB

  2.7.  "מנהל המועדון" הנו ברייט קונספט בע"מ או מי שיחליפו בהודעה שתימסר.

  2.8.  "פרטי חבר המועדון" כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון.

  2.9.  "תקופת החברות" הנה תקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד ההרשמה למועדון עם חידוש אוטומטי אלא אם החברה הודיעה אחרת בכתב, חודש לפני סיום החברות.

  2.10."התקנון" – הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

  3. הצטרפות למועדון

  3.1 יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים ,מוסדות וכיו"ב.

  3.2.  ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה/שליחה של טופס ההרשמה הפיזי או הדיגיטלי בכל אחת מחנויות YOLO ותשלום דמי החבר בכל אחת מחנויות YOLO. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים הבאים: שם מלא, תאריך לידה, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, עיר מגורים, תאריך לידה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור ע"י רשת YOLO.

  3.3 פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת רשת YOLO מעת לעת.

  3.4 יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים באופן קריא ומדויק על גבי טופס ההרשמה ועדכונם במקרה הצורך הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי רשת YOLO ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת עדכונים ו/או הטבות המועדון מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.

  3.5 בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל יישארו בידיה של רשת YOLO ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם החברים, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי רשת YOLO ו/או מי מטעמה.

  3.6.  רשת YOLO ו/או מנהל המועדון יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

  3.7.  הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו/שליחתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

  3.8.  חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

  3.9.  החברות במועדון הינה ליחידים בתשלום סכום חד פעמי של 10 ₪ (כולל מע"מ). תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן.  רשת YOLO שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את גובה הצטרפות להגדילם ו/או להקטינם ו/או לבטלם, ו/או לגבות דמי חידוש – והכל בכל עת והתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. יובהר בזאת כי לקוח אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו ו/או בוטלו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

  3.10. בהצטרפותו למועדון, וככל שלא הודיע לרשת YOLO אחרת, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מרשת YOLO, בכל אמצעי תקשורת שרשת YOLO תמצא לנכון, בקשר לרשת YOLO, לפעילויותיה, למוצריה ולמבצעי הטבות המיועדים לחברי המועדון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של רשת YOLO, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

  3.11.  לקוח המבקש להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מרשת YOLO, במהלך תקופת חברותו במועדון או לאחריה, יודיע על כך לרשת YOLO בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

  3.12.  חבר המועדון אחראי לדאוג לעצמו לגישה לאינטרנט על מנת ליהנות משירותי המועדון והטבותיו.

   

  4.         הטבות לחברי המועדון

  במסגרת המועדון, חברי המועדון יהיו זכאים לקבל את ההטבות הבאות (ביחד: "ההטבות"):

  4.1  לאחר ההצטרפות למועדון יהיה חבר המועדון זכאי בעבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות החברה לנקודות זכות הנחה כאחוז מסכום הרכישה המזכה בפועל. כל נקודה הינה שוות ערך ל- 1 ₪ בעת מימושה. הנקודות אותן צובר חבר המועדון אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.

  (א) צבירת הנקודות בחנויות הרשת תהיה 10% מסכום הרכישה של פריט הרשת. עם זאת, תהא רשת YOLO רשאית לשנות את גובה אחוז ההטבה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת. במקרה בו תוצאת הצבירה של רכישה מזכה מסוימת הנה מספר לא שלם של נקודות (לדוגמא: 4.7 נקודות), התוצאה כאמור תעוגל כלפי מטה או כלפי מעלה למספר השלם הקרוב ביותר. בתקופת מבצעים ייתכן ותהיה צבירה מופחתת והכל לפי החלטת החברה מעת לעת כפי שיפורסמו על ידה. רשת YOLO רשאית לשנות את הערך הנקוב של הנקודה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  (ב) "רכישה מזכה" לעניין זה היא רכישה במזומן או באשראי באחת מחנויות הרשת, למעט רכישה באמצעות תווי קניה וזיכויים מכל סוג שהם וכל רכישה אחרת כמוגדר בתקנון זה להלן לפי שיקול דעת רשת YOLO. לחבר לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה, אם לאו.

  (ג) מימוש הנקודות שנצברו הינו בתנאי כי נצברו מספר נקודות השווה או העולה על 20 נקודות. יובהר כי באתר YOLO לא ניתן לממש נקודות. ניתן להוסיף תשלום מזומן או אמצעי תשלום אחר על מספר הנקודות הצבורות כדי להשלים את מחיר הפריט.

  (ד) בגין רכישת מוצרים באמצעות מימוש נקודות לא תתאפשר צבירת נקודות.

  (ה) החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.

  ו) החברות במועדון מקנה זכות ליהנות מצבירת נקודות במקביל למבצעי הנחות. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא להעניק כפל למבצע הנחות.

  (ז) את הנקודות לא ניתן לממש באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.

  (ח) בטעינת כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות מועדון, לרבות צבירת נקודות. למען הסר ספק מובהר כי טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.

  (ט) החבר יהיה זכאי לפירוט לפי בקשתו באשר ליתרת הנקודות שצבר. הרישום שבידי החברה הוא זה שיקבע באופן סופי ומוחלט את סכום הנקודות שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום הנקודות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע, רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהעלות השגותיו. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה ומרגע שניתנה הרי שהיא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

  (י) מימוש הטבת הנקודות יתאפשר במשך שנה וחצי  (18 חודשים) בלבד מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באחת מחנויות המזכות של החברה, תאריך את תוקף תקופת המימוש ב- 18 חודשים נוספים. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך 18 חודשים מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שצבר ללא כל פיצוי. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי והחברה לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.

  (יא) ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות באופן מלא/חלקי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה, תשע"א- 2010).

  4.2 חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים לפי שיקול דעת החברה, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה של החברה והודעות על כך תימסרנה במסרונים, במיילים וכד' והחבר מאשר הסכמתו לקבל הודעות אלה.
   
  לא יינתנו הטבות ו/או נקודות בדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עסקאות שבהן לא ניתנו הטבות ו/או נקודות עקב אי הצגת כרטיס מועדון ותעודת זהות בעת הרכישה.

  4.3 הטבת יום הולדת – בחודש יום ההולדת תינתן הטבה של 30% הנחה למימוש חד פעמי עם הצגת תעודת זהות. לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת.

  מימוש הטבת יום ההולדת יחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה רק באשר לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הטבה המנויה בסעיף זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

  4.4 קבלת עדכונים תקופתיים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים או בכל אמצעי אחר שמנהל המועדון בשיתוף עם רשת YOLO ימצאו לנכון, בקשר למוצרים חדשים שייבחרו ע"י רשת YOLO, להטבות של המועדון ולמבצעים ייחודיים לחברי המועדון; (ב) זכאות ליהנות ממבצעים ייחודיים לחברי המועדון שיתקיימו בחנויות רשת YOLO מעת לעת; (ג) הטבות שונות נוספות שרשת YOLO תחליט להעניק לחברי המועדון. מובהר כי כמות, תנאי וטיב ההטבות נתונים לשיקול דעתה של רשת YOLO והיא אינה מתחייבת באופן כלשהו לכמות או לטיב ההטבות.

  4.5.  מימוש הטבה כלשהי בחנויות רשת YOLO יעשה כנגד הצגת מספר תעודת הזהות של חבר המועדון או כל אמצעי אחר שיידרש למטרת זיהוי הלקוח ובכפוף לתנאים הבאים במצטבר: (א) מועד התוקף של אותה הטבה (כפי שיפורסם על ידי המועדון או רשת YOLO) טרם חלף; (ב) המוצר שלגביו ניתנת ההטבה נמצא במלאי של אותה חנות YOLO בה יבקש חבר מועדון לממש את ההטבה; וכן (ג) חברותו של חבר המועדון הייתה בתוקף במועד מתן ההטבה ובמועד מימושה.

  4.6.  יובהר כי כל רכישה של פריט ממבצעי המועדון תעשה באמצעות תשלום במזומן, כרטיס נטען (גיפטקארד) של YOLO, כרטיס נטען וירטואלי (גיפטקארד) של YOLO, כרטיס BuyMe Total, גיפטקארד עזריאלי או בכרטיס אשראי רגיל בלבד ולא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר (לרבות, ומבלי לגרוע, תווי קניה, כרטיסי חיוב מיוחדים, כרטיסים נטענים, כרטיסי הנחה ו/או מבצע כלשהם ולרבות כאלה המקנים זכות לכפל הנחות). בהצטרפותו למועדון, מוותר בזאת חבר המועדון על כל זכות לרכוש מוצרים במסגרת המועדון באמצעי תשלום שאינו אחד מהמפורטים לעיל.

  4.7.  אם וככל שמנהל המועדון בשיתוף עם רשת YOLO יחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון או באמצעות SMS/MMS למספר הטלפון הסלולארי של חברי המועדון, לפי שיקול דעת מנהל המועדון ו/או רשת YOLO. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS/MMS המכילה את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברי המועדון, האחריות להעברת הקופונים מהדואר האלקטרוני למכשיר הנייד מוטלת על חברי המועדון) בחנויות YOLO. עלויות המרת הקופונים ו/או שליחת/קבלת הודעותSMS/MMS  לטלפון הסלולארי הינן על חשבונו של המנוי הסלולארי. יובהר כי קופון שלא מומש עד למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה, וחבר המועדון לא יהיה זכאי לקופון חלופי ו/או לתמורה כלשהי בגינו.

  4.8.  ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו"ב.

  4.9.  מנהל המועדון ורשת YOLO שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות.

  4.8.  רשת YOLO שומרת לעצמה הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברי המועדון עד למועד הפסקת פעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור: (א) תינתן לחברי המועדון האפשרות לנצל ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם; (ב) לא יינתן החזר כספי או זיכוי בגין דמי חבר ששולמו למועדון; (ג) לא יהיו לחברי המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

   

  5.         סיום וביטול חברות

  5.1.  מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום - בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.

  5.2.  מנהל המועדון ו/או רשת YOLO רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשלול מחבר מועדון את חברותו במועדון או לחסום הכניסה/הגישה שלו לאתר ו/או לעכב או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, באופן מיידי, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל המועדון בנוגע לכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) התנהגות/פעולה של חבר המועדון מפרה דין כלשהו או שהיא מזיקה לאינטרסים של חבר מועדון אחר ו/או המועדון ו/או מי מטעמו, וכן (ג) אי תקינות, זיוף או מרמה לגבי החברות במועדון. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד המועדון בקשר עם האמור לעיל.

  5.3.  במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא יהיה חבר המועדון זכאי להטבות ו/או לזכויות הניתנות לחברי המועדון ו/או לזיכוי או להחזר כספי כלשהוא בגין דמי החבר או חלקם.

   

  6.         קניין רוחני

  6.1.  רשת YOLO הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת רשת YOLO בכתב ומראש.

  6.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של רשת YOLO, אלא אם הרשת התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

   

  7.         מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

  7.1.  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חבר המועדון ("פרטי חבר המועדון"), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של רשת YOLO.

  7.2.  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת רשת YOLO, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של רשת YOLO או מי מטעמה. רשת YOLO לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין YOLO (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – רשת YOLO תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, רשת YOLO תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ברשת YOLO ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם רשת YOLO ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו.; (ח) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ט) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (י) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (יא) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי רשת YOLO בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.

  7.3  שימוש כאמור בסעיף 7.2 לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של רשת YOLO וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. רשת YOLO לא תיחשב כמפירת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  7.4.  חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

  7.5.  חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות רשת YOLO ;או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או רשת YOLO יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, ורשת YOLO תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

   

  8.         אחריות

  8.1.  המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או רשת YOLO ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

  8.2.  רשת YOLO אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

  8.3.  רשת YOLO ו/או מנהל המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא רשת YOLO רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו YOLO ו/או מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי YOLO ו/או מנהל המועדון אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

  8.4.  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. רשת YOLO ומנהל המועדון נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. רשת YOLO ו/או מנהל המועדון אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את רשת YOLO ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד רשת YOLO ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

   

  9.         דרכי מסירת הודעות

  9.1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי רשת YOLO ומנהל המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי YOLO ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של YOLO ו/או בתקנון זה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

  9.2. דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לרשת YOLO ו/או למנהל המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:  help@yoloshops.co.il או בטלפון 050-5996386 שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה'  בין השעות 09:00-16:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

   

   

   

  10.       כללי

  10.1.יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

  10.2.רשת YOLO שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ברשת YOLO או באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשת YOLO תפרסם הודעה בנוגע לעדכון התקנון בדיוור החודשי.

  10.3.רשת YOLO רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת.

  10.4.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

  10.5.האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

  10.6.כל התנהגות של רשת YOLO ו/או מנהל המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

  10.7.מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

  10.8.לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני:  help@yoloshops.co.il או בטלפון 050-5996386 שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה'  בין השעות 09:00-16:00. (ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

  אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון הכי שווה שיש – YOLO CLUB

 
Back to top